νέο site

 

PSKE

startup

espa

antagon

etpa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

presid

  • Δράση
  • Εκδηλώσεις
  • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
  • Αξιολόγηση
  • Υλοποίηση

13/5/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

27/3/2014

Έγκριση του πρακτικού 2/06.03.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013. (πατήστε εδώ)


06/02/2014

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση, με θέμα: ‘’Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων’’ –(ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26). (πατήστε εδώ)


 

23/12/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος


18/9/2013

Επανέλεγχος Ενστάσεων- Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων (18/9/2013) (Πατήστε εδώ)


2/9/2013

Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων (Πατήστε εδώ)


15/3/2013

Απόφαση έγκρισης ενστάσεων (πατήστε εδώ)


27/2/2013

Αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ενταγμένων έργων, πατήστε εδώ.

16/1/2013

Αιτήματα επαλήθευσης Δράση 2 (επικαιροποίηση 16/1/2013)

Αιτήματα τροποποίησης Δράση 2 (επικαιροποίηση 13/11/2012)


28/12/2012

Απόφαση έγκρισης ενστάσεων (πατήστε εδώ)

19/12/2012

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος και Παραρτήματα (πατήστε εδώ)

10/12/2012

Απόφαση Έγκρισης Νέας Βαθμολογίας Ενταγμένων Έργων (πατήστε εδώ)


4/12/2012

Απόφαση εξέτασης ενστάσεων για το ''ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ'' επί του αποτελέσματος της Αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση)


19/11/2012

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών και δημιουργίας νέας θέσης εργασίας των έργων που με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ 19.09.2012 έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για χρηματοδότηση ως επιλαχόντα στο Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" (Πατήστε εδώ)


19/9/2012
Θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» (πατήστε εδώ)

 


Δελτίο Τύπου 19/9/2012

Επιπλέον κονδύλια 51,2 εκ. ευρώ και ένταξη 3207 επιλαχουσών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Πατήστε εδώ)

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος (21/8/2012)

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος (23/7/2012)


Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"(4/5/2012)

4/5/2012 - Αποτελέσματα του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
Την ένταξη 2228 επιχειρηματικών σχεδίων, ανέργων και επιχειρήσεων, σε Πρόγραμμα του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», ύψους 73 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Ειδικός  Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μανώλης Πατεράκης.

Συγκεκριμένα στη Δράση Ι του εν λόγω Προγράμματος, η οποία αφορά ανέργους, εντάχθηκαν 1626 προτάσεις, ενώ στην Δράση ΙΙ, η οποία αφορά υπάρχουσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν 602 προτάσεις.

Το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων και στις δυο δράσεις δημιουργούν 3500 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Η μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κατά 40 εκ. ευρώ. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.  

Το σύνολο των ενδιαφερομένων (επιλεγέντες, επιτυχόντες και αποτυχόντες) θα ενημερωθεί εγγράφως. Οι επιλεγέντες μετά την επίσημη ενημέρωση τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από την προκήρυξη σε διάστημα έως δυο μηνών, προκειμένου να  ενισχυθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καλύπτει το 100% του προβλεπομένου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. 

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα της πρότασης τους στους δικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr και www.epeaa.gr.

 


 


Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Συνολική δαπάνη: 72.000.000 €

Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012, για ένταξη στο Πρόγραμμα του Ε.Π. Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis την πρόταση τους, αμέσως μετά την έκδοση και την ανάρτηση του αναλυτικού τροποποιημένου τεύχους του οδηγού της Προκήρυξης, στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), και των εταίρων του, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr).


Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210-6985210 και με το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.


Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

 

 


 

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.