νέο site

 

PSKE

startup

espa

antagon

etpa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

presid

  • Δράση
  • Εκδηλώσεις
  • Υλοποίηση

Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε και Επιχειρηματικά Πάρκα

16/4/2014

Τροποποίηση των Αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης Έργου.(πατήστε εδώ)

20/3/2014

Τροποποίηση  της  υπ  αρ.  πρωτ.  Οικ.  3450/256(ΦΚ/Α.21)/  12-3-2013  (ΦΕΚ 690/Β/26-3-2013)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και  Δικτύων  με  θέμα:  «  Έγκριση  του  Οδηγού  του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση  επιχειρήσεων  σε  Β.Ε.ΠΕ.  και  Επιχειρηματικά Πάρκα»  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα  (ΕΠΑΕ)  του ΕΣΠΑ  2007-2013»  και  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (πατήστε εδώ)

24/12/2013

Αποδοχή Πρακτικών Νο 5/10-12-2013, Νο 6/11-12-2013και Νο 7/12-12-2013 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος.

 


 

18/7/2013

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα", παρατείνεται μέχρι τις 31/07/2013 και ώρα 24:00.

Οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων για το Πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα", λόγω της αργίας της Πέμπτης 15/08/2013, μπορούν να υποβληθούν στους Φορείς που προβλέπεται έως και την Παρασκευή 16/08/2013. (Απόφαση)


Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/4/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/7/2013
Συνολική δαπάνη: 10 εκατ. ευρώ

Περίληψη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Οδηγού του Προγράμματος του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος έως την ολοκλήρωση των έργων.

Περιφέρειες: Όλη η Ελλάδα,
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακες που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02. Οι ολοκληρωμένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικές χρήσεις τα απαιτούμενα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του (πίνακας) καθώς επίσης και με το Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΠΑΝΙΙ στο τηλ. 801 11 36 300.

ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΛ.ΑΝ.ΝΕΤ - 2103620242
ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ - 2310480000
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - 2610622714
ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - 2810302400
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ.ΔΙΑ - 2231067498
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΕΔΕΠ - 2421076894
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΕΣΜΟΣ - 2531035916
ΕΦΕΠΑΕ 2106985210

 

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

Λίστα εκδηλώσεων